Posiadamy doświadczenie w zakresie:

Wyceny przedmiotów własności intelektualnej
Studiów wykonalności, analiz potencjału ekonomicznego i badań rynkowych
Organizacji otoczenia innowacyjnego
Wniosków o dofinansowanie projektów
Rozwoju regionalnegoWyceny przedmiotów własności intelektualnej

Specjalizujemy się w wycenie dóbr będących rezultatem prac badawczo-rozwojowych, stąd głównym naszym klientem są jednostki naukowe. W ciągu minionych 8 lat wykonaliśmy ponad 40 wycen dla takich podmiotów jak:
• Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o.
• Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp.z o.
• Politechnika Krakowska
• Politechnika Śląska
• Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
• Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
• Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wykonaliśmy 10 analiz czystości patentowej i analiz Freedom to operate dla podmiotów gospodarczych i jednostek naukowych.
Studia wykonalności, analizy potencjału ekonomicznego i badania rynkowe

Nasz obszar zainteresowania to nowe technologie. Minione lata to ponad 40 badań i analiz wykonywanych dla jednostek naukowych i przedsiębiorstw. Posiadamy doświadczenie w wykonywaniu przemysłowych studiów wykonalności zgodnie z metodyką UNIDO (na poziomie feasibility i pre-feasibility) oraz studiów wykonalności dla projektów realizowanych w ramach programów krajowych (np. TANGO, dla Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Śląskiego i dla Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie), a także międzynarodowych (PUDF dla projektu „LoLIPEM” realizowanego przez Politechnikę Krakowską w ramach 7 Programu Ramowego UE).
Organizacja instytucji otoczenia innowacyjnego biznesu i jednostek naukowych

Przygotowywaliśmy koncepcje i regulaminy organizacyjne dla wielu Instytucji Otoczenia Biznesu, w tym dla Krajowej Sieci Innowacji PARP, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych jako jednostki wydziałowej w strukturze Zakładu Opakowalnictwa i Biopolimerów, Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie czy Laboratorium Analizy Fizykochemicznej Materiałów i Wyrobów, w budynku Centrum Technologicznego Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego (włącznie z projektem architektonicznym i założeniami biznesowymi komercjalizacji laboratorium).

Współpracowaliśmy z Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą w zakresie dokumentacji konkursowej dla działań RPO WD 1.2. Wspólnie z Fundacją Uniwersytetu Im. A. Mickiewicza realizowaliśmy Proces Samooceny Instytucji Otoczenia Biznesu w ramach Inicjatywy Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznes. Od lat współpracujemy ze Stowarzyszeniem Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (analizy, rekomendacje, benchmarking parków technologicznych). Wspieraliśmy powstanie spółki celowej Uniwersytetu Śląskiego. Wykonywaliśmy badania jednostek naukowych Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w zakresie potencjału organizacyjnego i zasobów wiedzy możliwych do komercjalizacji. Przygotowaliśmy podręcznik i procedurę wykonywania map drogowych technologii dla PARP, która jest stosowana w organizacji warsztatów SmartPanel.
Projekty i wnioski o finansowanie projektów

Specjalizujemy się w projektach technologicznych. Ze skutkiem wspieramy klientów w zdobywaniu środków z programów krajowych (RPO, SONATA, HARMONIA, SZYBKA ŚCIEŻKA, INNOCHEM, BON NA INNOWACJĘ) jak i międzynarodowych (HORIZON 2020, SME INSTRUMENT). Naszymi klientami są zarówno firmy jak i jednostki naukowe.

Świadczymy usługi doradcze i realizujemy analizy na rzecz beneficjentów projektów, np. dla Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A. (projekt „DigitalLIFE4CE Fostering innovation in integrated healthcare systems solutions”) czy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (projekt „REMIX – INTELIGENTNE I ZIELONE REGIONY GÓRNICZE UE”).

Wspólnie z partnerami realizowaliśmy projekty w obszarze edukacji: „NET4JOB – JOB-INSPIRATOR szansą na zapobieganie bezrobociu wśród młodzieży (ze szczególnym uwzględnieniem uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego)” – w latach 2016-2019, a wcześniej „C4C – European Research on Competences For Competitiveness” w latach 2009-2010.
Rozwój regionalny

Wspieramy rozwój regionalny poprzez realizację prac analitycznych i koncepcyjnych. W ciągu minionych lat wykonywaliśmy między innymi takie zlecenia, jak:
• Opracowanie wskaźników i danych statystycznych do analizy potencjału inwestycyjnego oraz analizy zagrożeń i form ochrony środowiska naturalnego gminy Mielec.
• Analiza atrakcyjności turystycznej wokół zbiornika wodnego Wióry w Gminie Pawłów.
• Analiza i raport dotyczący Programu rozwoju komunikacji rowerowej Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej.
• Program Rewitalizacji Gminy Włoszczowa.
• Inwentaryzacja, analizy i opracowanie załączników graficznych do Koncepcji tras rowerowych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
Wykonaliśmy 7 Studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Współtworzymy (jako ekspert wiodący) Dolnośląską Strategię Innowacji 2030.

© Copyright INNOVA Jarosław Osiadacz
Strona wykonana przez Agencję E-marketingową Błękitny Ocean