Komercjalizacja wiedzy

Komercjalizacja technologii to całokształt działań związanych z przekształcaniem wiedzy w nowe produkty, technologie i rozwiązania organizacyjne. Wynalazek otwiera nowe możliwości techniczne i sam w sobie jest bezwartościowy, dopóki nie wskażemy potencjalnych możliwości zastosowania i nie ocenimy od strony efektywności ekonomicznej. Tutaj rozpoczyna się proces komercjalizacji technologii, polegający na wnikliwym rozpoznaniu zalet nowego pomysłu, produktu czy technologii oraz ocenie potencjału rynkowego. (…) Najczęściej bezpośredni uczestnicy transferu technologii nie są w stanie samodzielnie odpowiedzieć na poszczególne pytania związane z oceną efektywności przedsięwzięcia innowacyjnego. (…) Proces komercjalizacji technologii obejmuje tym samym kompleks działań mających na celu w przenośni „przekształcenie wiedzy i nowych rozwiązań technologicznych w pieniądze”.

Transfer technologii jest to przekazanie informacji niezbędnych, aby jeden podmiot był w stanie powielać pracę innego podmiotu. Informacja ta występuje pod dwoma postaciami – o naturze technicznej (wiedza inżynierska, naukowa, standardy) oraz procedur (m.in. prawnych, umowy o zachowaniu poufności, patenty, licencje).

[Praca zbiorowa pod red. K.B. Matusiaka; „Innowacje i Transfer Technologii - Słownik Pojęć” (2006) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości; Warszawa]

 

Nie cała wytworzona wiedza ma szansę na skuteczną komercjalizację, selekcja dobrze rokujących projektów od tych, które nie mają szansy na sukces komercyjny pozwala na efektywne gospodarowanie, zwykle ograniczonymi, zasobami i koncentrację sił i środków na rzecz wdrażania najlepszych projektów.

 

Wiedza może stanowić przedmiot komercjalizacji w różnych modelach, w przypadku przedsięwzięć typu start-up i licencjonowania kluczem do wdrożenia jest odpowiednia strategia komercjalizacji, biznesplan a także wycena wiedzy i innych elementów technologii: materialnych, niematerialnych i prawnych.

 

Proces transferu technologii to kompleksowe działanie związane z przekazywaniem wiedzy. W transferze ze źródeł zewnętrznych przekazywana wiedza jest niezbędna, aby jeden podmiot był w stanie powielać pracę innego podmiotu. Informacja ta może występować pod dwoma postaciami – w swoje czystej – technicznej postaci (wiedza inżynierska, naukowa, standardy) oraz procedur (m.in. prawnych, marketingowych, organizacyjnych, managerskich, umów itd.).

 

Działania te są podstawą innowacyjności, a więc i postępu technicznego i mają kluczowe znaczenie dla konkurencyjności przedsiębiorstw. Co warte podkreślenie, pomimo, iż transfer technologii bardzo powszechnie kojarzony jest z tzw. „wysoką techniką” to ma on znaczenie absolutnie we wszystkich branżach i dziedzinach gospodarki. Znane z powszechnego życia umowy franczyzowe, polegające na przekazaniu praw dostępu do np. znaków towarowych oraz wiedzy (np. technologicznej albo marketingowej) spełnia wszystkie kryteria umowy na transfer technologii.

 

Koncepcja innowacji otwartej zakłada, że organizacje wymieniają się wiedzą, że nie każdy pomysł powstały w danym miejscu, zostanie w tym miejscu skomercjalizowany czyli doprowadzony do postaci rynkowej. W tym właśnie należy dopatrywać możliwości szerszego wykorzystania potencjału intelektualnego polskich ośrodków naukowych, co powinno stworzyć szansę przyśpieszonego rozwoju dla innowacyjnych firm i instytucji, a w konsekwencji całej gospodarki.

 

Doświadczenie (wybrane)

W okresie 2010-2012 wykonaliśmy 19 analiz potencjału ekonomicznego i przygotowaliśmy strategie komercjalizacji dla:

 • Ocenę potencjału ekonomicznego oraz przygotowanie strategii komercjalizacji dla 3
  technologii – zleceniodawca: Politechnika Krakowska (Centrum Transferu Technologii).
 • Ocenę potencjału ekonomicznego oraz założenia do strategii komercjalizacji dla 9 technologii – zleceniodawca: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii).
 • Ocenę potencjału ekonomicznego 6 technologii – zleceniodawca: Wrocławskie Centrum Badań EIT + Sp. z o.o.
 • Ocenę potencjału ekonomicznego 1 technologii i założenia do strategii komercjalizacji – zleceniodawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości).

 

W okresie 2010-2012 przygotowaliśmy biznesplany następujących przedsięwzięć:

 • Opracowania liposomowej postać leku przeciwnowotworowego o działaniu cytostatycznym.
 • Budowy innowacyjnego urządzenia przeznaczonego dla diagnostyki próchnicy wtórnej oraz badań endodontycznych w stomatologii.
 • Technologii i urządzeń do oczyszczania powietrza z lotnych związków organicznych za pomocą bakterii immobilizowanych na złożu reaktora trójfazowego.
 • Geokompozytów sorbujących wodę.
 • Jednoetapowej metody wydzielania, oczyszczania i frakcjonowania lecytyny o wysokiej zawartości fosfatydylocholiny.
 • Autorskich algorytmów wspierających diagnostykę medyczną.
 • Zastosowania inhibitorów proteaz w produktach kosmetycznych i lekach.
 • Zastosowanie przetwornika energii w pasach bezpieczeństwa.

Prowadzimy szkolenia w zakresie komercjalizacji, jej kryteriów, oceny potencjału ekonomicznego i wyceny technologii.

 

Kontakt

doradztwo@innovaconsulting.pl