Reinżyniering procesów

Innowacyjność jest cechą podmiotów gospodarczych lub gospodarek, oznaczającą zdolność do tworzenia i wdrażania innowacji, jak również ich absorpcji, wiążącą się z aktywnym angażowaniem się w procesy innowacyjne i podejmowanie działań w tym kierunku; oznacza również zaangażowanie w zdobywanie zasobów i umiejętności niezbędnych do uczestniczenia w tych procesach. Bardzo często mierzona jest ilością tworzonych i wdrażanych innowacji oraz nakładami przeznaczanymi przez przedsiębiorstwa na działania w tym zakresie. Innowacyjność wiąże się z posiadanymi zasobami (ludzkie, rzeczowe, kapitałowe, informacyjne), ale także umiejętnością ich wykorzystania, czyli dojrzałością innowacyjną. [Praca zbiorowa pod red. K.B. Matusiaka; „Innowacje i Transfer Technologii - Słownik Pojęć” (2006) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości; Warszawa]

 

Reengineering (czyt. reinżyniering) jest koncepcją która oznacza fundamentalne przemyślenie od nowa i radykalne przeprojektowanie procesów w firmie, prowadzące do dramatycznej (przełomowej) poprawy (…) osiąganych wyników. Fundamentalne przemyślenie nie oznacza dogłębnej diagnozy, lecz postawienia sobie najbardziej podstawowych pytań, przede wszystkim – „w jakim celu robimy to co robimy i dlaczego w taki a nie inny sposób?”. Cokolwiek dzieje się w organizacji, winno być odniesione do jej najbardziej podstawowych celów. W gospodarce rynkowej takimi wyznacznikami są przede wszystkim przetrwanie i rozwój, te z kolei zakładają troskę o dochodowość, potencjał i przede wszystkim oczekiwania klientów. Druga sprawa to radykalne przeprojektowanie procesów w firmie – przeprojektowaniu podlega cała organizacja od podstaw (zmiany kompleksowe a nie kosmetyczne) a przedmiotem zmian są procesy. Dramatyczna poprawa oznacza, iż koncepcja ta zakłada ogromne zmiany ilościowe, nie zaś drobną poprawę.

 

W organizacjach dojrzałych, kiedy możliwości wzrostu napotykają na opór ze strony niedostatecznej organizacji i nadzoru nad procesami, niewłaściwego portfela stosowanych technologii i oferowanych produktów i usług dojrzewa przeświadczenie o konieczności zmian.

 

Podstawą skutecznego programu sanacji jest właściwa diagnoza w postaci audytu technologii, organizacji, zarządzania, procesów itd. Na tej podstawie wdrażane są działania naprawcze, wymagające niejednokrotnie pozyskania z zewnątrz wiedzy w procesie zwanym transferem technologii. W wielu przypadkach równolegle do programu wdrażania pozyskanej wiedzy prowadzony jest program rozwoju zasobów ludzkich.

 

Tylko wielowymiarowy i wielowątkowy program naprawczy, skutecznie wdrażany, zarządzany i monitorowany może przynieść organizacji oczekiwane i długofalowe rezultaty w postaci wzrostu jej potencjału konkurencyjnego.

Doświadczenie (wybrane)

  • • Do tej pory wykonaliśmy około 80 audytów technologicznych.
  • • Jesteśmy autorami broszur, prezentacji i szkoleń z tego zakresu organizowanych na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości [dostępne na Portalu Innowacji]
  • • Doprowadziliśmy do 7 międzynarodowych umów transferu technologii.
  • • Uczestniczyliśmy w 9 projektach restrukturyzacyjnych i przystosowujących jednostki naukowe i przedsiębiorstwa do certyfikacji systemów jakości (ISO 9001, ISO 17025, HACCP) i do akredytacji.

 

Kontakt

doradztwo@innovaconsulting.pl